Çocukların okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin aile işlevselliği ile bütünleştiği ve ailedeki işlevselliğin ve çocuğun eğitim hayatında ve ailede görmüş olduğu tutum ve davranışları doğru ve sağlıklı bir biçimde içselleştirmelerine olanak sağladığını göstermektedir.

İstanbul Aile Vakfı'nın akademik yayını Aile Dergisi'nde yayınlanan makalede okul öncesi dönemdeki çocuklara dair bir araştırmaya değiniliyor.

Yapılan çalışmada, okul öncesi eğitim alan çocukların annelerinin aile hayatı ile ilgili görüşleri ve çocuklarının değerlere ilişkin kazanımları arasındaki ilişki nitel veriler doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma için 29 anne ve 29 okul öncesi dönemi çocuk araştırmaya katılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu içerisinde, annelere, aile hayatı, aile iletişimi, ailede saygı ve sorumluluklara ilişkin sorular yöneltilmiştir.

Çocuklara ise, sevgi, saygı, iyilik, sorumluluk değerlerine ilişkin sorular ve örnek olaylar sorulmuştur. Çalışmada, annelerin aile hayatının işlevselliğine ilişkin vermiş olduğu yanıtlar ve demografik değişkenler nicel verilere dönüştürülerek betimsel istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Çocuklarda Sağlıklı Tutum ve Davranışlar Ailede Kazanılıyor

Çalışmanın bulguları doğrultusunda, annelerin vermiş olduğu yanıtların çoğunluğunun, ailedeki bireylerin sorumluluklarını yerine getirdiği, duygularını ifade edebildiği, problemleri birlikte çözebildikleri, kuralların esnek olduğu, yardımlaşmanın olduğunu göstermektedir. Öte yandan, çocukların ifadeleri doğrultusunda, çoğunluğunun aile üyelerini sevdiğini, saygı duydukları kişilerin ise öğretmenleri ve arkadaşları olduğu sonucu elde edilmiştir.

Ayrıca, aileye ilişkin sorumluluk anlayışının, çocuklar için ebeveynlerin yerine getirdiği görevler olduğu sonucu elde edilmiştir. Çocukların, ailedeki sorumluluklar hakkında görüşlerinin annenin ev işlerini yapması ve babanın çalışması şeklinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, çocukların saygı duyma anlayışının ise daha iyi bir insan olmaya yönelik bir gereklilik olduğu görülmektedir. İyilik değerine ilişkin çocuklara yöneltilen ve örnek olay içeren soruların ise işlevsel ve kurallara uygun yanıtlar içerdiği saptanmıştır.

Araştırmada elde edilen sonuçların, çocukların okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin aile işlevselliği ile bütünleştiği ve ailedeki işlevselliğin ve çocuğun eğitim hayatında ve ailede görmüş olduğu tutum ve davranışları doğru ve sağlıklı bir biçimde içselleştirmelerine olanak sağladığını göstermektedir. İleri çalışmalarla okul öncesi dönem çocuklarında değerler anlayışının kapsamının geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Aile Dergisi