AİLE MEDENİYETİN TEMELİDİR

İstanbul Aile Vakfı, insanlık fıtratının, milli-manevi-insani-ahlaki değerlerimizin, tarihi ve kültürel kodlarımızın dinamikleriyle oluşan geleneksel aile modelimizin ihyasını ve inşasını özümseyen hassasiyet sahibi bir grup insan tarafından 2 Eylül 2020 tarihinde kurulmuştur.

Vakfımız, Türk aile yapısının ihyasını öncelerken aslında tüm insanlığın kurtuluşunu hedeflemektedir. Bu anlamda eğitim, rehberlik, danışmanlık hizmetlerini, bilimsel araştırma ve çalışmalarını, entelektüel birikimini paylaşıma açan; yönetimi iş camiasından, sivil toplumdan ve akademiyadan mümtaz şahsiyetlerinden oluşan, güçlü ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Bizler biliyoruz ki dünyadaki bütün milletler ve medeniyetler, mevcudiyetlerini aile sayesinde korumuşlardır. İstanbul Aile Vakfı, medeniyetin temelinin ve toplumun çekirdeğinin 'aile' olduğu prensibini benimsemektedir.

Bu prensipten hareketle, İstanbul Aile Vakfı, 2021 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Beylerbeyi’ndeki merkez binasında aktif faaliyetlerine başladı.

AMACIMIZ

  • İnsanların aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal dayanışmalarını arttırmak, aile sevgilerini pekiştirip çoğaltmak.

  • Ailenin fert ve toplum için önemi, ailenin ve aile değerlerinin çözülmesinin, yok olmasının veya manevi ve tarihi değerlerimizden uzaklaşmasının oluşturabileceği; ruhsal, kişisel ve sosyal sıkıntılar konusunda farkındalık oluşturmak.

  • Aileyi ve ailevi değerleri olumsuz etkileyen/tehdit eden sorunlar üzerinde çalışmak, sorunların kaynaklarını tespit etmek ve sorunları doğuran bu kaynaklarla mücadele etmek.
  • Bu kapsamda ailelerle doğrudan temas kurmak ve aileyi etkileyen sorunların çözümünde aileye yardımcı olmak.
  • Ailenin kaybolmaya yüz tutmuş eğitici/önleyici/ koruyucu rolünü sürekli gündeme getirmek, anne-babaların ve aile büyüklerinin çocukları üzerindeki eğitici/şekillendirici etkisinin kaybolmasının önüne geçmek.
  • Aile yapısının güçlendirilmesine dair her türlü bilimsel ve sosyal faaliyetler yapmak, yaptırmak veya destek olmak.
  • Ailenin dağılmasını önleyici her türlü rehberlik, eğitim, sosyal destek vb. faaliyetlerde bulunmak.
  • Ailenin korunmasına yönelik her türlü toplantı, panel, sempozyum ve benzeri faaliyetler organize etmek.
  • Aynı amaç için faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlarla koordinasyon sağlamak, ortak faaliyetler düzenlemek.