AİLE MEDENİYETİN TEMELİDİR.

İstanbul Aile Vakfı, fıtratımızın, ahlaki ve manevi değerlerimizin, tarihi ve kültürel kodlarımızın dinamiklerini aktive edilerek bizi biz yapan aile modelimizin ihyasını ve inşasını özümseyen hassasiyet sahibi bir grup insan tarafından 26/ 05/ 2021 tarihinde kurulmuştur.


İstanbul Aile Vakfı, Türk Aile yapısının ihyasını öncelemekle birlikte, esasında tüm insanlığın kurtuluşunu hedeflemektedir. Bu anlamda eğitim, rehberlik, danışmanlık hizmetlerini, profesyonel düşünce zeminindeki çalışmalarını, entelektüel birikimini paylaşıma açan ve yönetimi iş camiasının mümtaz şahsiyetlerinden oluşan güçlüve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 


Dünyadaki bütün milletler ve medeniyetler, mevcudiyetlerini aile sayesinde korumuşlardır. İstanbul Aile Vakfı, medeniyetin temelinin ve toplumun çekirdeğinin aile olduğu prensibini benimser.


Küresel aktörler, tek merkezden dünyayı yönetme iddiasıyla insanlığı çok yönlü bir şekilde, bütün alanlarını kapsayarak yönetmeye çalışmaktadırlar. Ekonomiden siyasete, aile yapısından dine kadar insanı kuşatarak kendi beklenti ve çıkarlarına göre düzenlemektedir.


“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında yaratılış gerçeği inkâr edilerek, cinsiyetsizlik dayatılmakta; toplumların temelleriyle oynanmakta, kültür, ahlak ve mahremiyet değerleri yıpratılmaktadır. Özellikle aile yapımız çok tutarsız, ideolojik ve dağıtıcı söylemlerle karşısında tehdit altındadır.

İLKELERİMİZ

Türk aile yapısını ve bunun birliğini ayakta tutan Müslüman mirasının korunması.


Ailenin yeniden ihya edilmesi ve ifsat hareketlerinden korunması.


İnsanlığın fıtratına uygun yaşam tarzının savunulması


Evliliğin fıtrata ve değerlerimize uygun bir şekilde korunarak teşvik edilmesi


Toplumun temel taşı olan geniş ailenin desteklenmesi.


Ahlak ve mahremiyet eksenli değerlerimize uygun aile müessesesinin oluşturulması.


Çocuklarımıza dini ve ahlaki değerlerin kazandırılmasında eğitimin ve öğretimin desteklenmesi


Gençlerimizin her türlü bağımlılıktan ve cinsel sapkınlıktan korunması için mücadele edilmesi.


İhtiyarlarımızın hayatlarını doğal aile çevresinde sürdürmelerine yardım edilmesi.


Aile fertlerinin günümüz hayatın ahengine uyumlu, eğitim, kültür ve sosyal yönleriyle gelişimine katkı sağlanması.


Tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin geliştirilmesi.


Tüm insanlara sınıf, ırk, mezhep, cinsiyet, bölge diye ayırmaksızın eşit bir şekilde hizmetin sunulması.

UFKUMUZ


Türk-İslam Aile yapısının korunması hususunda, ana okulu, ilk okul, lise ve üniversitelerde aile derslerinin verilmesi, aile okullarının açılması, aile ders kitapları ve müfredatı hazırlanması hususunda, ilgili bakanlıklar, okullar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek.


Evlenmeyi teşvik edici faaliyetler yürütmek, evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri sunmak, evleneceklere ekonomik ve sosyal destek sağlamak.


Kadim medeniyetimizin temelini teşkil eden geniş aile yapımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak.


Aile müessesesinin devamlılığının sağlanması ve parçalanmanın önlenmesi hususunda çalışmalar yürütmek.


Değerlerimizden ilham alan bir yaşam modelini çocuklarımızla tanıştırarak kimlik bunalımından kurtulmalarını sağlamak.


Yazılı ve görüntülü tüm medya mecralarında, aileyi tehdit eden zararlı içeriklerin yaygınlaşmasını önlemek.


Cinsiyetsizlik ideolojisinin yaygınlaşmasını önlenmek.


Eşcinselliği tıpkı alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir hastalık olarak tedavi edilmesini sağlamak ve bu kötü alışkanlıkları öğrenilmiş bir alışkanlık olarak kabul ederek psikososyal destek sağlamak ve bilinçlendirmek.


Alkol, kumar, madde bağımlılığı gibi insanlığı tehdit eden her türlü bağımlılıklarla mücadele etmek.

Tüm yazılı ve görüntülü medya mecralarını kullanarak toplumu bilgilendirmek.


Bütün bu konularda kamuoyu araştırmaları, raporlar, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenleyerek aile sorunlarını tanımak ve bunlarla başa çıkmanın çözümleri konusunda bilgi üretmek.


İnsanları renk, ırk, bölge, inanç, cinsiyet, sınıf ayırımına tabi tutmadan eşit bir şekilde hizmet sunmak.
Merhamet, adalet, sadakat, özveri, saygı ve sevgi dilini diri tutmak.