Kadına şiddetin toplumsal çözümüne yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmaktadır. Küresel modern hayatının getirdiği zorluklar ve yeni toplumsal alışkanlıklar, zaten zayıflamış olan aile yapısının daha da yıpranmasına ve çökmesine neden olmaktadır. Uzamış ve stresli hayata bağlı olarak reaktif depresyon, ilgisizlik, sosyal çekilme gibi belirtiler şiddeti tetikleyebilmektedir. Bu sebeple kadın ve erkeğin davranışlarını yorumlarken, toplumsal yapının mevcut normlarının yanında bu yapıya tesir eden bütünsel faktörler ve her an içinde yaşadığımız değişim süreçlerini de dikkate almak gerekir.

Kadına şiddetin ev ve aile ile kodlanması, aile kurumunun algısını olumsuz etkilemekte ve meşruiyetinin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Şiddet, bir ceza yöntemi olarak kullanılmasının yanı sıra üstünlük ve otorite göstergesi olarak da araçlaşmaktadır. Hiçbir sosyal olay kendiliğinden veya tek bir itici faktör neticesinde gerçekleşmez. Şiddet hem toplumsal yapıdan etkilenmekte hem de toplumsal yapıyı etkilemektedir.

Aile içi şiddet, bir sosyal sistem problemidir. Şiddet, hem tarihsel hem de güncel bir problem olarak sosyal bilimlerin gündemini meşgul etmektedir. Bugün sosyal bilimler, toplumsal alanın her katmanında gerçekleşen şiddet eylemlerini anlamaya çabalamaktadır. Sosyal bilimler, dünyada ve Türkiye’de kadınların maruz kaldığı şiddetin gittikçe artıyor oluşunu anlamak için yeni kavramsal araçlara ihtiyaç duymaktadır.

Kadınların maruz kaldığı şiddetin ve cinayetlerin giderek artıyor oluşu, olgunun sadece hukuki ve ahlaki bir problem olmadığını başka çoğul kökenlerinin ve sebeplerinin de olduğunu bize göstermektedir. Açıklamalarda çoğunlukla ataerkillik vurgusu yapılarak, cinsiyetler arasındaki güç ilişkilerinin eşit bir şekilde dağıtılmaması sebebiyle bir şiddet kaynağından bahsedilmektedir. Şiddet, toplumsal bir olgudur ve aynı zamanda tüm toplumlarda görülen bir olgu olması bakımından da evrenseldir. Şiddet olgusu tek bir nedene bağlı olarak açıklanamayacak kadar çok boyutlu değişkenlere dayanmaktadır.

Bu raporla amacımız, kadına şiddet olgusunu gerçek vak’alar üzerinden değerlendirerek, başka değişkenleri ve sebepleri ortaya koymaktır. Böylece kadına şiddet hususunda çok boyutlu yapılacak yeni araştırmalara kavramsal araçlar ve yeni perspektifler sunmak hedeflenmektedir.


Özellikler

Prof. Dr. Ergün Yıldırım
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü


Ali Can


Ocak 2022
İstanbul Aile Vakfı Yayınları