İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşme gereği çıkartılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu”nun bilimsel bir metot ile teknik analizlerini yapmak, 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasının sonuçlarını; istatistiki veriler ve ilgili kurumlarca hazırlanmış raporlar ile saha çalışmaları ışığında değerlendirmek, 6284 sayılı Kanun’a mesnet teşkil eden mezkûr Sözleşmenin kavramsal analizlerini yapmak, konunun kavramsal ve hukukî boyutlarını ortaya koymak suretiyle amacı ailenin korunması ile kadına karşı şiddetin önlenmesi olan 6284 sayılı Kanun’un asli gayesine uygun bir biçimde ve toplum tarafından ortak kabul görecek şekilde revizyonunun mümkün olup olmadığını sorgulamak; mümkünse bunun nasıl bir usul ile gerçekleştirileceğine dair önerileri sunmak amacıyla; TÜİK 1 istatistiksel bölge tanımı kapsamında 7-22 Eylül 2020 tarihleri arasında 15 ilde 3200 anket yapılmış; konu ile ilgili kitap, bilimsel makale, rapor ve gazete haberi ile 6284 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat tafsilatlı olarak incelenmiştir. Yapılan saha çalışması, mevzuat ve literatür taramaları sonucunda elde edilen analizler işbu dokümanda özetlenerek raporlanmıştır.


Özellikler